Sarah Rose Karr

Sarah Rose Karr Child Star Actress

Beethoven's 2nd (1993)
Sarah Rose Karr Beethoven's 2nd (1993)

Homewrecker (1992)
Sarah Rose Karr Homewrecker (1992)

Beethoven (1992)
Sarah Rose Karr Beethoven (1992)